Regulamentul de organizare și funcționare al Editurii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Dispoziții generale

Art. 1. Regulamentul stabilește modul de organizare și de funcționare a Editurii ULBS.

Art. 2.

(1) Obiectul principal de activitate al Editurii ULBS îl constituie editarea de lucrări cu caracter științific, cultural și artistic;
(2) Obiectul secundar de activitate îl constituie difuzarea lucrărilor menționate la paragraful (1).

Art. 3.

(1) Editura ULBS este o structură integrată în sistemul organizațional al Universității. Editura cumulează două funcții: a) una editorială (științifică), ce se referă la selecția, propunerea și pregătirea pentru apariție a lucrărilor: cărți, publicații, mercantilaj; b) una de diseminare, care are în vedere difuzarea volumelor și revistelor publicate.

(2) Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu nu are personalitate juridică proprie, fiind subordonată Prorectorului pentru Cercetare, Inovație și Internaționalizare.

Art. 4. Activitatea Editurii ULBS are următoarele obiective:

a) editarea cărții academice la standarde calitative ridicate;
b) sprijinirea și promovarea cercetării științifice;
c) sprijinirea și promovarea lucrărilor cultural-artistice, încurajarea spiritului creativ al persoanelor din cadrul ULBS;
d) diversificarea ofertei editoriale prin implementarea unor colecții;
e) editarea de traduceri relevante pentru mediul academic și cultural;
f) dezvoltarea de parteneriate cu edituri universitare similare, românești şi străine;
g) promovarea unei imagini coerente a publicațiilor printr-un concept grafic unitar;
h) difuzarea publicațiilor editate către un public cât mai numeros și variat.

Art. 5. Pentru desfășurarea activității în cadrul editurii se organizează și funcționează următoarele compartimente de lucru, conform organigramei de mai jos:

a) Compartiment editare;
b) Compartiment distribuție.

Art. 6. Din Consiliul Editorial fac parte câte un reprezentant al fiecărei facultăți din cadrul ULBS, Directorul Editurii ULBS, precum și Prorectorul pentru Cercetare, Inovare și Internaționalizare. Reprezentanții facultăților în Consiliul Editorial sunt numiți de Consiliul de Administrație al ULBS.

Art 7. Consiliul Editorial are următoarele atribuții:

a) aprobă și promovează politica editorială a ULBS, la propunerea Directorului Editurii ULBS;
b) aprobă planul editorial anual;
c) aprobă înființarea de colecții speciale, tematice ale Editurii ULBS, la propunerea Directorului Editurii ULBS și a coordonatorilor de domeniu;
d) aprobă aparițiile editoriale.

Art. 8. Consiliul Editorial se întrunește în ședințe convocate de Directorul Editurii ULBS, iar deciziile sale sunt consemnate în procese-verbale.

Art. 9. Coordonatorii de domeniu sunt numiți de decanii facultăților ULBS cărora le corespunde domeniul; ei nu sunt membri ai Consiliului Editorial și au următoarele atribuții:

a) stabilesc referenți de specialitate pentru fiecare apariție editorială, în conformitate cu ramura de știință de care aparține;
b) propun Consiliului Editorial înființarea de colecții speciale, tematice ale Editurii;
c) propun Consiliului Editorial proiecte editoriale de lungă durată și autori de prestigiu pentru publicare.

Art. 10. Directorul Editurii ULBS este subordonat Prorectorului pentru Cercetare, Inovare și Internaționalizare și este susținut de Consiliul Editorial și de coordonatorii de domeniu.

Art. 11. Editarea și difuzarea lucrărilor se realizează sub directa coordonare a Directorului Editurii ULBS și cu aprobarea Consiliului Editorial.

Art. 12. Directorul editurii prezintă raportul anual de activitate Consiliului de Administrație al ULBS, până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an.

Art. 13. Publicațiile editate de către Editura ULBS se consideră a fi acele lucrări pentru care Editura ULBS acordă ISBN sau ISSN și pentru care cere descriere CIP de la Biblioteca Națională a României.

 

Editarea

Art. 14. Activitatea Editurii ULBS se desfășoară conform următoarei diagrame de relații:

 

Legendă:

 1. Trimiterea manuscrisului spre publicare prin completarea formularului online disponibil pe site-ul Editurii ULBS de către autor.
 2. Preluarea manuscrisului de către secretarul de redacție și transmiterea acestuia către redactor.
 3. Trecerea manuscrisului printr-un program antiplagiat de către redactor și trimiterea manuscrisului, însoțit de raportul antiplagiat, către peer-revieweri.
 4. Review și transmiterea deciziei de review către redactor. (4a. Review pozitiv, se trece la pasul 5; 4b. Review negativ, manuscrisul se întoarce la autor).
 5. Trimiterea manuscrisului către director pentru prezentarea în Consiliul Editorial.
 6. Prezentarea manuscrisului în Consiliul Editorial.
 7. Decizia Consiliului Editorial și transmiterea deciziei către redactor. (7a. Decizie pozitivă, se trece la pasul 8; 7b. Decizie negativă, se refuză publicarea).
 8. Editarea manuscrisului de către redactor și trimiterea către tehnoredactor pentru aranjarea în pagină.
 9. În timpul etapei 8, contractul de cesiune a drepturilor de autor este trimis de către secretarul de redacție autorului, spre semnare. În cazul în care autorul semnează contractul, secretarul de redacție solicită Descrierea CIP de la Biblioteca Națională a României. În caz contrar, procesul de publicare este suspendat.
 10. Trimiterea manuscrisului tehnoredactat de către tehnoredactor spre redactor.
 11. Operarea corecturii pe manuscrisul paginat de către redactor și trimiterea acestuia spre autor pentru corectura finală.
 12. Returnarea manuscrisului corectat de către autor spre redactor.
 13. Transmiterea manuscrisului și a corecturilor de către redactor spre tehnoredactor.
 14. Operarea corecturilor de către tehnoredactor și transmiterea manuscrisului spre redactor pentru primul bun de tipar (BT1).
 15. Transmiterea manuscrisului de către redactor spre autor pentru al doilea bun de tipar (BT2).
 16. Oferirea BT2 de către autor spre redactor.
 17. Transmiterea manuscrisului de către redactor spre director pentru al treilea bun de tipar (BT3).
 18. Oferirea BT3 de către director și transmiterea manuscrisului spre tehnoredactor pentru trimiterea acestuia la tipografie.
 19. În cazul în care oricare dintre BT1, BT2 sau BT3 nu sunt date, se revine la pasul 10.
 20. Trimiterea de către tehnoredactor a manuscrisului spre tipografie, pentru tipărire.
 21. Trimiterea de către tipografie a întregului tiraj tipărit spre secretarul de redacție.
 22. Trimiterea de către secretarul de redacție spre autor a volumelor cuvenite prin contract, a depozitului legal spre Biblioteca Națională a României și transmiterea volumelor către distribuitori.

 

Art. 15. La nivelul facultăților din ULBS se realizează planurile editoriale anuale, care vor fi predate Editurii cel târziu până la 1 noiembrie, pentru anul calendaristic următor. Pe baza acestor propuneri, Directorul Editurii întocmește documentul Planul editorial anual al Editurii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pe care îl prezintă Consiliului Editorial în vederea aprobării. Planul editorial anual poate suferi modificări care vor fi, de fiecare dată, aprobate de Consiliul Editorial.

Art. 16. Peer-reviewerii sunt specialiști în domeniul lor de cercetare, propuși de coordonatorii de domeniu pentru a evalua manuscrisele trimise spre publicare, selectați din lista propunerilor de către membrii Compartimentului Editare.

Art. 17. Peer-reviewerii primesc un manuscris spre evaluare și completează rapoarte individuale, pe care le transmit Compartimentului Editare.

Art. 18. Fiecare apariție editorială va avea doi peer-revieweri cu o activitate științifică recunoscută în domeniu, dintre care cel puțin unul din afara ULBS.

Art. 19. Între Editura ULBS și autorul lucrării se va încheia un contract de editare, care va implica cesiunea dreptului de autor, care va reglementa editarea și difuzarea cărții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Editura ULBS nu va elibera codul ISBN și nu va cere descrierea CIP a unui volum în lipsa contractului de editare.

Art. 20. Autorul declară pe proprie răspundere că întreaga lucrare este integral creaţia sa şi că, prin editarea şi difuzarea acesteia, nu sunt încălcate drepturile patrimoniale şi morale ale altor persoane, definite conf. Legii nr. 8/1996, cu privire la drepturile de autor şi la drepturile conexe. Autorul/autorii declară sub semnătură privată pe proprie răspundere că „întregul conţinut al cărţii trebuie să respecte toate reglementările legale privind proprietatea intelectuală, regulile dreptului de autor /copyright-ului şi plagiatului, de nerespectarea acestora făcându-se răspunzători numai autorii şi referenţii lucrărilor. Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu nu îşi asumă nicio responsabilitate în acest sens”. În cazul traducerilor, declarația este semnată doar de către traducător.

Art. 21. Editura ULBS publică volume în tiraje de cel puțin 100 exemplare.

Art. 22. În cazul lucrărilor propuse pentru editare, Consiliul Editorial va aviza modalitățile de acoperire a cheltuielilor de editare a volumului, care pot fi:
a) plata făcută de autor;
b) plata făcută de către ULBS – din fondurile uneia dintre structurile din componența ULBS sau prin intermediul unor proiecte al căror buget include fonduri care pot fi utilizate cu această destinație, conform unei adrese scrise înaintate de autor către Editura ULBS, care să includă aprobarea coordonatorului structurii sau a directorului de proiect.
c) plata făcute din alte surse.

Art. 23. Prețul de vânzare al unei publicații se stabilește în contractul de editare și cuprinde:

a) cheltuieli cu editarea și tipărirea;
b) costurile cu drepturile de autor;
c) alte costuri (comisioane, taxe de difuzare și altele).

Art. 24. Editura ULBS va asigura și actualiza baza de date solicitată de Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, în conformitate cu obligațiile ce decurg din prevederile Legii nr. 8/1996.

Art. 25. Pentru acreditarea Editurii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, conducerea acesteia are obligația să se asigure că procesul editorial îndeplinește criteriile și indicatorii de evaluare, precum și condițiile de eligibilitate cerute. În acest scop, se realizează periodic:

a) gestionarea și actualizarea propriei pagini web;
b) crearea și mentenanța unei rețele proprii ori realizate în urma unor contracte încheiate pentru difuzarea cărților tipărite, inclusiv prin mijloace de comerț electronic;
c) participarea, în limita bugetului existent, cu producții editoriale în circuitul național al manifestărilor științifice de profil pentru a-și îmbunătăți vizibilitatea și impactul pe piața editorială.

Tiparul și publicarea în format electronic

Art. 26. Tiparul va fi executat conform specificațiilor din contractul de editare încheiat între autor și Editura ULBS.

Art. 27. Editura ULBS publică și volume în format exclusiv electronic, în conformitate cu prevederile 52 din Legea 8/1996. Costurile de publicare a volumelor în format electronic nu diferă de costurile volumelor tipărite.

Art. 28. În cazul volumelor tipărite, autorii au și opțiunea publicării volumelor în format electronic, în sistem open access, format PDF/E-book, pe site-ul editurii și/sau în Biblioteca Digitală a ULBS.

Art. 29. Editura ULBS publică și materiale didactice, cu parcurgerea aceluiași proces editorial ca și în cazul celorlalte volume. În cazul materialelor realizate ca atribuții de serviciu rezultate din fișa postului autorului în calitate de cadru didactic titular al ULBS, Editura ULBS suportă integral costurile de editare, tipărire și distribuție. Toate materialele didactice publicate de editura ULBS vor fi disponibile și în sistem open access, format PDF/E-book, pe site-ul editurii și/sau în Biblioteca Digitală a ULBS.

Difuzarea

Art. 30. Difuzarea lucrărilor editate de către Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se face după cum urmează:

a) 9 exemplare sunt reținute pentru a fi repartizate astfel: 7 exemplare la Biblioteca Națională a României, pentru Depozitul legal (cf. Legii 111/1995); 1 exemplar la Biblioteca Județeană „ASTRA”; 1 exemplar la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău.
b) 7 exemplare la Biblioteca ULBS pentru împrumut și pentru schimbul de carte între biblioteci;
c) 5 exemplare se rezervă gratuit autorului, la care se adaugă 15 exemplare puse la dispoziția finanțatorului, dacă e cazul;
d) 10 exemplare la dispoziția Editurii ULBS;
e) restul exemplarelor sunt difuzate de către Editura ULBS, în condițiile contractului de editare.

Art. 31. Lansarea lucrărilor se realizează de către Editura ULBS, în colaborare cu autorul cărții.

Art. 32. Prezentarea și lansarea lucrării se realizează prin acțiuni de publicitate specifice, efectuate de Editura ULBS.

Resursele Editurii ULBS

Art. 33. Dotarea tehnică a Editurii este formată din utilaje și aparatura de tehnoredactare, tipărire, legătorie și finisare cuprinse în listele de inventar actualizate.

Art. 34. Membrii fiecărui compartiment propun, în funcție de nevoile specifice, noi achiziții de utilaje și aparatură prin referat. Referatele de achiziție sunt aprobate de Directorul Editurii ULBS și de celelalte structuri abilitate ale ULBS.

Art. 35. Editura ULBS funcționează în regim de auto-finanțare.

Dispoziții finale

Art. 36. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competența Senatului universitar.

Art. 37. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul ULBS.

Art. 38. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii și Librăriei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, aprobat prin Hotărârea Senatului ULBS nr. 2279 din 26.05.2016.

Art. 39. Anexele 1, 2 și 3 fac parte din prezentul Regulament.