Despre

Regulament

Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii și Librăriei ULBS a fost aprobat în Ședința Senatului ULBS din data de 26 mai 2016.


I DISPOZITII GENERALE

Art.1 Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile:
- Legii 8/1996 cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Cartei ULBS
- Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, republicat cu modificările aduse prin Legea nr.40/2011;
- Legii Bibliotecilor nr. 334/31 mai 2002, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005 – Cap. II, Secţiunea B, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii Depozitului legal nr. 111/1995 republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005;
- Legii 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 (H.G. 1425/2006);
- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
Art. 2 Obiectivul principal de activitate îl constituie editarea şi tipărirea de lucrări cu caracter științific, cultural, artistic și a materialelor de promovare a ULBS
Art. 3 (1) Editura este un compartiment aflat în sistemul organizațional al Universității. Editura cumulează două funcții:
a) una editorială (științifică), ce se referă la selecția, propunerea și pregătirea pentru apariție a lucrărilor: cărți, publicații, mercantilaj;
b) una tehnică, având ca scop tipărirea și multiplicarea produselor editoriale.
(2) Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu nu are personalitate juridică proprie fiind subordonată Prorectorului cu Programe Academice
Art. 4 Activitatea editurii este integral subordonată următoarelor obiective:
a) editarea și tipărirea cărţii de ştiinţă şi universitare în condiţii de maxim profesionalism;
b) sprijinirea și promovarea creației culturale, artistice, tehnice, tehnologice și mass-media, afirmarea personalităților creatoare ale Universității;
c) sprijinirea și promovarea cercetării științifice.
d) diversificarea modalităţilor de editare a cărţilor prin abordarea segmentului e-books;
e) dezvoltarea de parteneriate cu edituri universitare similare, româneşti şi străine.
Pentru desfăşurarea activităţii productive în cadrul editurii se organizează şi funcţionează următoarele sectoare de lucru:
a. sectorul tehnoredactare computerizată;
b. sector multiplicare;
c. sector distribuție – Librăria ULBS;


II. MANAGEMENTUL EDITURII ULBS

Art. 5 Conducerea nemijlocită, controlul şi răspunderea pentru modul în care se desfăşoară activitatea în editură, pentru aplicarea întocmai a prevederilor actelor normative privind activitatea editorială şi de tipărire, pentru utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie revine directorului editurii, numit prin concurs de către Rectorul ULBS.
Art. 6 Directorul Editurii este subordonat direct Prorectorului Programe Academice și este susținut în activitatea de conducere de un Colegiu Editorial format din cadre didactice și specialiști având recunoaștere profesională națională și internațională.
Editarea, tipărirea și/sau multiplicarea lucrărilor se realizează sub directa coordonare a Colegiului Editorial și cu aprobarea Prorectorului cu Programe Academice.
Art. 7 Colegiul editorial este format din minim un reprezentant al fiecărei facultăți din cadrul ULBS, la care se adaugă directorul Bibliotecii. Fiecare reprezentant al colegiului editorial își desfășoară activitatea în concordanță cu domeniu fundamental pe care îl reprezintă, cu facultatea căreia îi aparține sau cu structura din ULBS pe care o reprezintă.
Art. 8 Colegiul editorial are următoarele atribuții:
a) definește și promovează politica editorială a ULBS;
b) definește și aprobă înființarea de colecții speciale, tematice ale Editurii
c) aprobă aparițiile editoriale pe baza Planului editorial anual elaborat de facultăți;
d) stabilește referenți de specialitate pentru fiecare apariție editorială, în conformitate cu ramura de știință de care aparține.


III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE TIPĂRIRE

Art. 9 La nivelul facultăților din ULBS se realizează planurile anuale editoriale, care vor fi predate Editurii cel târziu până la 31 iulie, pentru anul calendaristic următor. Pe baza acestor propuneri, directorul editurii întocmeşte documentul „Propuneri pentru planul anual editorial al Editurii Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu
(EULBS)” şi îl prezintă Colegiului Editorial în vederea avizării și transmiterii spre aprobare Consiliului de Administrație al ULBS până, cel târziu, la data de 30 octombrie a anului în curs.
Art. 10 În vederea aprobării unei apariții editoriale de către colectivul editorial, autorul va adresa Editurii ULBS solicitarea de tipărire printr-un formular tipizat care se poate obține de la sediul acesteia sau online
(http://editura.ulbsibiu.ro/ ), Acest formular cuprinde titlul lucrării, tirajul, confirmarea cuprinderii în Planul editorial anual al facultății (pentru lucrări ale titularilor ULBS), sursele de finanțare etc.
Art. 11 În vederea bunei funcționări a Editurii, fiecare facultate va colabora cu Colegiul Editorial pentru stabilirea referenților de specialitate.
Art. 12 Fiecare apariție editorială va avea cel puțin un referent cu o activitate științifică recunoscută în domeniu.
Art. 13 Între Editură și autorul lucrării se va încheia un contract de cesiune a dreptului de autor (contract de editare și prestări servicii – vezi anexă http://editura.ulbsibiu.ro/), care va reglementa tipărirea și difuzarea cărții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996.
Art. 14 În cazul lucrărilor propuse pentru editare și tipărire de către cadrele didactice universitare din cadrul ULBS, Colegiul Editorial va analiza și decide modalitățile de acoperire a cheltuielilor cu tipărirea pentru a asigura funcționarea Editurii în regim de autofinanțare, care pot fi:
a) plata făcută de autor;
b) plata făcută de către Universitate – din bugetul uneia dintre structurile din componența ULBS sau printr-un fond de subvenționare special creat, care se va reîntregi din vânzarea tirajelor, autorul primind în acest caz doar suma stabilită prin contractul de cesiune a dreptului de autor.
Art. 15 Editarea gratuită a lucrărilor (cărţi, manuale, culegeri) se face pe baza cedării drepturilor de autor către Editura.
Art. 16 În scopul cointeresării autorilor în stabilirea unor tiraje optime, valorificarea integrală a acestora și evitarea stocurilor de carte nevandabilă, plata dreptului de autor se va face funcție de cărțile vândute în rețeaua de librării.
Art. 17 Prețul de vânzare al cărții se va stabili de către Directorul Editurii cu acordul autorului și va cuprinde:
a) cheltuieli cu editarea și tipărirea (prețul de cost);
b) procentul cuvenit ca drept de autor, care reprezintă cotă parte din vânzări; c) comisionul de librărie.
Art. 18 Prețul de vânzare astfel calculat va fi avizat de Prorectorul cu Programe Academice.
Art. 19 După realizarea tirajului acoperit din fondurile ULBS Editura îl va livra în librăria ULBS.
Art. 20 La cerere, autorul poate solicita o parte din tiraj pentru a-l difuza și în alte rețele de librării decât în cea a Universității. În acest caz, autorul va încheia în nume propriu contracte de difuzare și va suporta diferența de comisioane între cele percepute de librăria ULBS și alte librării.
Art. 21 Editura ULBS va asigura și actualiza baza de date solicitată de Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, în conformitate cu obligațiile ce decurg din prevederile Legii nr. 8/1996.
Art. 22 Pentru comenzile primite din afara Universității, se va încheia un contract comercial de prestări servicii, cu obligații bine definite de ambele părți, urmând ca plata prestației să fie făcută integral de autor, din tiraj fiind reținute de Editură 18 de exemplare.
Art. 23 Pentru acreditarea Editurii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, conducerea acesteia are obligația să asigure permanent îndeplinirea criteriilor și indicatorilor de evaluare, precum și a condițiilor de eligibilitate cerute. În acest scop, se realizează periodic:
a) gestionarea și actualizarea propriei pagini web;
b) rețea proprie sau contractuală de difuzare a cărților tipărite, inclusiv prin mijloace de comerț electronic;
c) participarea cu cele mai valoroase producții editoriale în circuitul național al manifestărilor științifice de profil pentru a-și îmbunătăți vizibilitatea și impactul pe piața editorială;
Art. 24 Editura prezintă raport anual asupra activităților desfășurate și informări ori de câte ori este solicitată de către Consiliul de Administrație al ULBS.
Art. 25 Conducerea Editurii este abilitată să încheie contracte sau convenții de editare cu terți, în limita legilor în vigoare, a propriului Regulament de organizare și funcționare și cu avizul Prorectorului cu Programe Academice. Se pot publica lucrări, dacă se întrunesc următoarele condiții:
a) autorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul lucrării;
b) lucrarea are recenzii științifice de la doi specialiști în domeniu (în recenzii se va preciza propunerea de tipărire în regim de editură și acordul
referenților de a fi menționați în lucrare);
c) autorii care își finanțează propriile lucrări, având din partea conducerii acordul scris pentru utilizarea numărului ISBN, a siglei și a datelor de contact ale editurii.
Art. 26 În vederea aprobării unei apariții editoriale cu terți, se vor prezenta în fața editurii următoarele documente:
a) solicitarea scrisă din partea autorului cu privire la contribuția financiară proprie;
b) informații cu privire la conținutul și adresabilitatea lucrării (autoreferat).


IV. DIFUZAREA ȘI DISTRIBUIREA LUCRĂRILOR
Art. 27 Distribuirea lucrărilor comandate la Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, indiferent de forma de finanțare a editării și tipăririi, se face după cum urmează:
a) 10 exemplare sunt reținute pentru a fi repartizate astfel:
– 7 exemplare la Biblioteca Națională a României, pentru Depozitul legal (cf. Legii 111/1995);
– 1 exemplar la Editura ULBS
– 1 exemplar la Biblioteca Județeană „ASTRA”;
– 1 exemplar la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău;
b) 8 exemplare la Biblioteca ULBS pentru împrumut și pentru schimbul de carte între biblioteci;
c) un număr de exemplare se rezervă gratuit autorului, în cazul încheierii contractului de cesiune a dreptului de autor;
d) restul exemplarelor sunt supuse comercializării.
e) opțional, cu acordul autorilor, lucrările se vor preda pe suport electronic către BCU-Biblioteca Digitala;
Art. 28 La solicitarea autorului, Editura poate acorda doar codul ISBN, cu respectarea procedurii de aprobare a obținerii acestuia, fără a face și tipărirea. În acest caz, obligația de a executa lucrarea îi revine exclusiv autorului, cu următoarele specificații:
a) obținerea din partea Editurii a bunului de tipar pentru macheta de copertă înainte de acordarea bunului de tipar de către autor;
b) publicația trebuie să dețină avizul unui referent științific propus de către Editură, specialist în domeniul în care se încadrează cartea prin tematica ei;
c) se păstrează obligativitatea predării către editură a 18 exemplare (cf., Art. 4.19, lit. a-b din prezentul Regulament)
Art. 29 Lansarea și difuzarea lucrărilor se realizează de către autorul cărții, în colaborare cu directorul Editurii ULBS. Lansarea se poate realiza la nivelul ULBS, al facultății de care aparține autorul lucrării sau în cadrul bibliotecii ULBS, în funcție de calitatea lucrării, de nivelul de atractivitate al acesteia și de personalitatea autorului. Condițiile de organizare a lansării sunt determinate în principal și de sursele de finanțare puse la dispoziție de autorul lucrării (sponsorizări) și/sau de facultatea de care aparține.
Art. 30 Prezentarea și lansarea lucrării se realizează prin acțiuni de publicitate specifice, efectuate în comun de Editură și Biblioteca Centrală a ULBS (cuprinderea în buletinul bibliografic, cataloage editoriale actualizate periodic, prezentări pe Internet, alte materiale publicitare) în vederea stimulării comenzilor.

V. RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE
Art. 31 Dotarea tehnică a Editurii ULBS este formată din utilaje și aparatura de tehnoredactare, tipărire, legătorie și finisare cuprinse în listele de inventar actualizate.
Art. 32 Personalul de conducere, tehnic și de specialitate este aprobat de către structurile de conducere ale ULBS prin organigrama de funcționare.

VI DISPOZIȚII FINALE
Art. 33 Editura va colabora cu Biblioteca ULBS în continuarea susținerii de activități de schimb de carte cu editurile și centrele de multiplicare din țară și străinătate pe principiul reciprocității și avantajului mutual și în orice altă activitate specifică Bibliotecii ULBS.
Art. 34 Prezentul Regulament va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2016. Modificările ulterioare pot fi făcute prin aprobarea aceluiași for de conducere al ULBS.
Art. 35 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Editurii ULBS aprobat prin Hotărârea Senatului ULBS nr. 4256 din 17.12.2008.
Art. 36 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa 1 ORGANIGRAMA EDITURII

COLEGIUL EDITORIAL

DIRECTOR

Compartiment Tehnoredactare Compartiment Multiplicare Librăria ULBS


Anexa 2 COMPONENŢA COLEGIULUI EDITORIAL


Preşedinte: Prorector Programe Academice
Membri: Prorector Cercetare
Director BCU
Facultatea de Teologie – 1 reprezentat
Facultatea de Drept – 2 reprezentant
Facultatea de Litere și Arte – 3 reprezentanți
Facultatea de Inginerie – 4 reprezentanți
Facultatea de Științe Socio-Umane – 3 reprezentanți
Facultatea de Științe – 2 reprezentanți
Facultatea de Științe Economice – 2 reprezentanți
Facultatea de Medicina – 4 reprezentanți
Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului – 2 reprezentanți